Stanovy Spolku RADOST

STANOVY

zapsaného spolku

”Spolek RADOST”

(znění podle zákona č.89/2012 Sb.)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku zní „ Spolek RADOST, z.s.“ (dále jen „Spolek“).
 1. Sídlo Spolku je na adrese: Zámecká 20, 549 57, Teplice nad Metují
 1. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a  nepolitickou organizací.
 1. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 1. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

Článek II.

Účel Spolku

 1. Účelem Spolku je
 • organizace kulturních a sportovních akcí na území Města Teplice nad Metují,
 • organizace turistických pochodů v oblasti Broumovska a Královéhradeckého kraje,
 • propagace regionu „Broumovska“ za účelem rozvoje tohoto regionu v oblasti turistického ruchu,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • sdružování občanů za účelem rozvoje a propagace pěší turistiky

Článek IIa.

Cíle a činnosti Spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
 2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 • organizace turistického pochodu „Teplicko-adršpašská 33“,
 • získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízení apod.,
 • získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou vedlejší hospodářské činnosti.
 • praktické spolupráce s jinými ostatními organizacemi,
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a živočišných druhů,
 • další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze,

Článek III.

Členství

 1. Členy Spolku mohou být fyzické osoby, které:
 • jsou starší 6 let,
 • souhlasí s cíli Spolku,
 1. Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením Výborem Spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Pro přijetí člena je potřeba nadpoloviční souhlas členů Výboru Spolku, a dále po zaplacení členského příspěvku.
 1. Člen spolku má právo:
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit orgány Spolku a být do nich volen,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
 • podílet na stanovování cílů a forem činnosti Spolku,
 • podílet se na praktické činnosti Spolku,
 1. Člen Spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
 • aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.
 1. Členství zaniká:
 • úmrtím,
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
 • při nezaplacením členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovení Výborem ve výzvě k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty, §239/2
 • zánikem Spolku
 1. Seznam členů:
 • Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a emailová adresa. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán.
 • Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda Spolku.
 • Seznam je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám seznam členů není zveřejňován.

Článek V.

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
 • Členská schůze (nejvyšší orgán Spolku)
 • Výbor Spolku (výkonný – řídící orgán Spolku)
 • Předseda Spolku (statutární orgán Spolku)
 1. Kontrolní komise a rozhodčí komise se nezřizuji.

Článek VI.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 • schvaluje zásady rozvoje Spolku
 • schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
 • volí výbor a odvolává jej,
 • schvaluje členské příspěvky a jejich výši,
 • schvaluje rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok,
 • bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok,
 • rozhoduje o zániku Spolku,
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 1. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání shromáždění členů přítomna usnášeníschopná většina členů, je po dalších 30 minutách shromáždění členů usnášení schopné nadpoloviční většinou přítomných.
 1. Z jednání shromáždění členů vyhotoví předseda zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy, místopředsedy a člena výboru. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.

Článek VII.

Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je výkonným, řídícím orgánem Spolku. Výbor má tři členy. Členové Výboru jsou voleni členskou schůzí na funkční období pěti let. Opakovaná volba je možná.
 1. Výbor Spolku je řízen předsedou Spolku a zejména:
 • připravuje a projednává zásady rozvoje Spolku
 • připravuje a projednává stanovy Spolku a změny těchto stanov,
 • volí a odvolává ze svého středu Předsedu, Místopředsedu.
 • hospodaří s prostředky Spolku v souladu rozpočtem schváleným valnou hromadou,
 • zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok,
 • vede účetnictví Spolku,
 • podává každoroční daňové přiznání v termínu daném zákonem
 • zajišťuje administrativní činnost spolku,
 • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
 • zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem,
 • provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů spolku.
 1. Výbor je usnášeníschopný a rozhoduje nadpoloviční většinou jeho členů.

Článek VIII.

Předseda, místopředseda

 1. Předseda, místopředseda je volen Výborem na funkční období pěti let. Opakovaná volba je možná.
 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda zastupuje Spolek navenek. Předseda je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 1. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat za spolek a přebírá po tuto dobu povinnosti čl. 8, odst.2 a odst. 4 těchto stanov. Místopředseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 1. Předseda je zejména povinen:
 • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
 • vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
 • jednat s orgány státní správy ve věci plnění cílů a činností Spolku uvedených v čl. 2a těchto stanov.
 • vykonávat funkci pokladníka.
 • odpovídá za výběr členských příspěvků a vedení pokladny na jednotlivých akcí.
 1. Předseda svolává a řídí zasedání Výboru.

Článek IX.

Zrušení a zánik Spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.
 2. Shromáždění členů rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů na členské schůzi. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 3. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu §268 až §273 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 18.6.2010 pod č.j. VS/1-1/80 425/10-R
 1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
 1. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 18.6.2010.

 

Teplicích nad Metují dne 14.2.2015. Aktualizováno dne 17.2.2018

 

Pavel Borna                                                              JiříŠtěpánek

Předseda Spolku                                                    Místopředseda Spolku